LIIKLUSKINDLUSTUS | Tasuta hinnavõrdlus

Võrdluse sisendid

Sõiduki vastutava kasutaja või omaniku isiku- või registrikood Kui sõiduki registreerimistunnistusele on kantud sõiduki vastutav kasutaja, siis tuleb sisestada vastutava kasutaja isiku- või registrikood. Kui vastutavat kasutajat ei ole, siis tuleb sisestada sõiduki omaniku kood.
Sõiduki registreerimismärk
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja elu- või asukoha linn või maakond
Sõidukit kasutatakse
Ülalsisestatud isik saab olema
Sõiduki mark Sisestada tuleb sõiduki mark, näiteks Subaru, Volkswagen, Mercedes-Benz vmt.
Sõiduki mudel Sisestada tuleb sõiduki mudel ehk kaubanduslik nimetus, näiteks Legacy, Passat, A140
Sõiduki kategooria
Sõiduki kere tüüp
Sõiduki kere tüüp
Sõiduki kere tüüp
Sõiduki kere tüüp
Sõiduki kere tüüp
Sõiduki mootori võimsus (kW)
Sõiduki registrimass (kg)
Sõiduki istekohtade arv
Mootori kütuse liik
Sõiduki esmaregistreerimise aasta Sisestada tuleb aastaarv, mil sõiduk esimest korda kasutusele võeti

Nõusolek andmete töötlemiseks ja edastamiseks kindlustusandjatele

Võrdluse sisendid

Sõiduki vastutava kasutaja või omaniku isiku- või registrikood Sõiduki omaniku isiku- või registrikood Sõiduki vastutava kasutaja isiku- või registrikood
Sõiduki mark, mudel ja registreerimismärk Sõiduki mark ja mudel
Sõiduki kategooria
Sõiduki kere tüüp
Sõidukit kasutatakse
Sõiduki mootori võimsus (kW)
Sõiduki registrimass (kg)
Sõiduki istekohtade arv
Mootori kütuse liik
Sõiduki esmaregistreerimise aasta
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja elu- või asukoha linn või maakond Siin on toodud kasutaja sisestatud sõiduki omaniku või vastutava kasutaja elu- ja asukoha andmed. Mõni kindlustusandja võib sisestatud andmete asemel kasutada liiklusregistrisse kantud vastavaid andmeid.
Võrdluse teostamise aeg
Võrdluse tulemis on eeldatud, et kindlustusperioodi algus on võrdluse teostamise aeg. Tingimused võivad ajas muutuda.
Sisendina on kasutatud ka sõiduki, selle omaniku ja vastutava kasutaja andmeid liikluskindlustuse registris.

Kindlustusmaksed ja eritingimused

Kindlustusmakse Kindlustusperiood
1 aasta
Kindlustusperiood
6 kuud
Kindlustusperiood
3 kuud
Kindlustusperiood
1 kuu
Kindlustuslepingu sõlmimiseks pöörduge kindlustusandja poole vt märkus
Kindlustusandja kontaktandmed
BTA BTA
ERGO ERGO
Gjensidige Gjensidige
If If
Inges Inges
PZU PZU
Salva Salva
Seesam Seesam
  Arvutus on tehtud kasutaja sisestatud andmete alusel, kuid kindlustusleping sõlmitakse liiklusregistri andmetele tuginedes. Enne lepingu sõlmimist tuleb sõiduk või selle omandamine liiklusregistris registreerida.
  Lisaks ülaltoodud kindlustusandjatele pakub liikluskindlustust ka Swedbank P&C Insurance AS ja Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal.

Täiendav kindlustuskaitse ja lisatingimused kindlustusandjate lõikes

BTA -
ERGO

Liikluskindlustuse lepinguga kaasneb sõiduautodele ja mootorratastele mõeldud Liiklus+ puksiiriabi. Liiklus+ teenus tagab puksiiriabi Eestis või teistes Euroopa riikides toimunud liikluskindlustusjuhtumi korral - kui sõidukiga ei ole võimalik edasi sõita, pukseeritakse kindlustatud sõiduk avariipaigalt lähimasse remonditöökotta või hoiukohta. Teenust osutatakse ühel korral ühe juhtumi kohta ja see on tasuta nii liikluskahju põhjustajale kui ka selles kannatajale.

Gjensidige -
If -
Inges -
PZU -
Salva

Sõiduauto või kaubiku suhtes väljastatud liikluskindlustuse poliisiga kaasneb tasuta Salva Autoabi teenus. Teenus sisaldab liiklusõnnetuse korral telefoni teel konsultatsiooni ja vajadusel liiklusõnnetuse fikseerimist ja vormistamistoimingute teostamist õnnetuse toimumise paigas. Viimast osutatakse üksnes siis, kui õnnetus on toimunud Eesti mandriosa, Saaremaa, Hiiumaa või Muhu avalikul teel. Teenuse kasutamine kindlustusperioodi jooksul ei ole piiratud.

Seesam -

Kindlustuslepingu muud tingimused

Lepingu uuendamise kokkulepe Liikluskindlustuse seadus lubab kindlustusandjal pakkuda automaatselt pikenevaid kindlustuslepinguid. Enne lepingu sõlmimist veenduge, kas sõlmitav leping on automaatselt pikenev või mitte ja kas see kokkulepe vastab kindlustusvajadusele ja soovile.

Kindlustusmakse suurus võib sõltuda lepingu uuendamise kokkuleppest.

Kindlustuskaitse Kindlustatud on sõiduki kasutamisega seotud tsiviilvastutus liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses.
Kindlustussumma Kindlustussumma on määratud kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seaduses. Eestis toimunud liikluskindlustuse juhtumi puhul on kindlustussummad: isikukahju 5,6 miljonit eurot kindlustusjuhtumi kohta; varakahju 1,2 miljonit eurot kindlustusjuhtumi kohta; mittevaralise kahju nõude korral eeldatakse, et mittevaralise kahju suurus on kuni 3200 eurot.
Kehtivusala vt täpsemalt Kindlustuskaitse kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja poliisil märgitud teistes riikides.
Lepingu tingimused Lepingu sõlmimise kohustus ja selle tingimused tulenevad liikluskindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest. Kindlustusandja võib rakendada lisaks ülaltoodule ka kindlustuslepingu üldtingimusi.

Võrdluse eesmärk ja sisu

Kalkulaatoriga saab võrrelda kindlustusandjate teenuse tingimusi ja kindlustusmaksete suurusi.

EKsL ega LKF ei ole kindlustusvahendaja. Kindlustusteenuse võrdluse abil ei saa sõlmida kindlustuslepingut.

Kalkulaatorid on loodud EKsLi, LKFi, tarbijaveeb minuraha.ee ja kindlustusandjate koostöös. Kalkulaatoreid haldab LKF.

EKsL ega LKF ei võta vastutust kindlustusandja teenuse eest ega garanteeri kalkulaatoris näidatud tingimustel kindlustuslepingu sõlmimist.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist veenduge, et kindlustusleping vastab kindlustushuvile ja -vajadusele ning tutvuge põhjalikult kindlustuslepingu tingimustega.